دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات

پست الکترونیک :

mahallatshabake@arakmu.ac.ir

نام واحد

شماره تلفن ( کد 086 )

کد پستی

تلفنخانه ( شبکه و مرکز )

43222611 *43222311 *43222025

37816 66369

سرپرست شبکه

43223083

امور عمومی

43241666

حراست

43223181

کارگزینی

43222075

امور مالی

43226660

درآمد

43241120

فکس

43226979

مرکز بهداشت شهرستان محلات

پست الکترونیک :

behdasht.mahallat@arakmu.ac.ir

نام واحد

شماره تلفن ( کد 086 )

کد پستی

سرپرست مرکز

43222634

37816 66369

حسابداری - کارپردازی

43222733

مبارزه با بیماریها

43223026

بهداشت محیط

43233213

دبیرخانه - فکس

43223301

بیمارستان امام خمینی

پست الکترونیک :

Mahalat_hos@arakmu.ac.ir

نام واحد

شماره تلفن ( کد 086 )

کد پستی

تلفنخانه

43222081-3 *43220020 *43223041

37816 63111

ریاست

43222055

مدیر داخلی

43230371

کارگزینی - فکس

43224288

حسابدری

43223054

دفتر پرستاری - فکس

43223300

کارپردازی

43230372

واحد درآمد

43223634

فناوری اطلاعات

43242304

مراکز بهداشتی درمانی شهری

نام واحد

شماره تلفن ( کد 086 )

کد پستی

مرکز بهداشتی درمانی شماره 1

43222266

37816 76873

ریاست

43233212

آزمایشگاه

43233214

مرکز بهداشتی درمانی شماره 2

43222054 *43240777

37816 66369

مرکز بهداشتی درمانی شماره 3

43224025

37819 38851

مرکز بهداشتی درمانی نیمور

43322400 *43324888

37841 46951

آموزشگاه بهورزی

43227701

فوریتهای پزشکی

43241266 - 115

37816 76874

مراکز بهداشتی درمانی روستایی

نام واحد

شماره تلفن ( کد 086 )

کد پستی

باقرآباد

43324567

بزیجان

43265366

خورهه

58633240

37891 53111

طایقان

58633890

گلچشمه

58632879

37861 74311

لریجان

43264388

نخجیروان

43263444

نینه

58633889

37891 48136

ورین

58632268 * 58633883

37881 59311

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved